LINE_ALBUM_สัมมนา67 ระยอง_๒๔๐๕๒๓_117

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ AI ตัวช่วยสร้างสุข สนุกกับงาน ในระหว่างวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2567 ณ จังหวัดระยอง จันทรบุรี

เมื่อวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2567 คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทรบุรี ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย ผศ.ปัญญา วงศ์ต่าย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ นำโดย รศ.ดร.สุทธิภัทร ศรีสุข คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่

โดย ผศ.ปัญญา วงศ์ต่าย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้นำเสนอ แนวทางการดำเนินงานบริหารหลักสูตรที่มุ่งเน้นนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อที่จะเป็นฐานรากใหม่ด้านการศึกษา ทั้งนี้คณะศึกษาดูงานได้ลงเยี่ยมชม คณะฯ และได้เข้าสักการะศาลพ่อปู่โป่งลาน พระบรมราชินยานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เพื่อเป็นสิริมงคลต่อคณะศึกษาดูงาน

การเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ทราบและเข้าใจถึงวิธีการดำเนินงานและการจัดการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งจะช่วยให้สามารถนำไปปรับใช้ในคณะฯต่อไป นอกจากนี้ยังถือเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งสอง ที่จะช่วยในการแลกเปลี่ยนความรู้ การวิจัย และการพัฒนาทางการศึกษาในอนาคต ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ และนอกจากนี้ยังได้มีโอกาสเข้าดูงานที่ศูยน์เลิศพนานุรักษ์ กลุ่มบริษัท ปตท. ที่ใช้แนวความคิดเรื่อง Zero Waste หรือการลดปริมาณของเหลือใช้, ของเสียในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมให้เหลือศูนย์ หรือไม่ก็นำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อื่นๆ มีการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) มาเป็นแหล่งพลังงานสำรอง เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในกระบวนการแยกก๊าซจะมี “พลังความเย็น” จำนวนมากที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการเปลี่ยนสถานะ LNG เป็นก๊าซคือการนำเอาพลังงานความเย็นมาลดอุณหภูมิในโรงเรือน เพื่อทดลองเพาะปลูกไม้เมืองหนาว รวมถึงยังมีการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้จากการแยกก๊าซธรรมชาติมาเร่งการเจริญเติบโตของพืช ในระยะยาวยังหมายถึงการช่วยลดการนำเข้าไม้เมืองหนาวจากต่างประเทศ รวมถึงยังมีโอกาสพัฒนาไม้เมืองหนาวในประเทศไทยเป็นสินค้าส่งออกในอนาคต

Tags: No tags

Comments are closed.