คณะผู้บริหาร
ผศ.ดร. บัณฑิต บุญขาว
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.วรมิญช์ พันธุรัตน์
รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผศ.ดร.นาถ สุขศีล
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
รศ.ดร.สุทธิภัทร ศรีสุข
คณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
บุคลากร สายวิชาการ
อ.ศราวุธ ไผ่แก้ว
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ : Soil Mechanic, Geology
อ.จิรเดช เศรษฐกัมพู
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ : Structural Design, Construction Management, Estimated Construction Cost
ผศ.พงฬ์นธี​ มณี​กุล​​
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ : Structural Design, Structural Optimization
ผศ.ดร.ทิพาภรณ์ หอมดี
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ : Water Resource, Hydraulic Engineering
ผศ.ดร.วรมิญช์ พันธุรัตน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ : Application of Cleaner Technology, Drainage Design
ผศ.ดร.วชิรกรณ์ เสนาวัง
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ : Concrete Material, Pozzolanic Material
ผศ.ดร.ก้องรัฐ นกแก้ว
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ : Recycled Pavement Material, Erosion Control and Slope Stabilization, Unsaturated Soil Mechanics, Mechanistic Pavement Design
ผศ.ดร.นาถ สุขศีล
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ : Construction Management, Safety Management, Human Behaviour
ผศ.ดร.แสงสุรีย์ พังแดง
หัวหน้าสาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ : Civil Engineering Materials, Building Materials. Construction Materials. Concrete Technology
วิศวกรรม
Engineering
ผศ.กฤชณัท รวมบุญ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ : Optimization, Supply Chain and Logistics Management | email : kitchanut.r@npu.ac.th
อ.เมธาวุฒิ สีหามาตย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ : Statistical Modelling, Transport Modelling, Logistics Simulation Modelling Transport and Urban Planning Geographic Information System | email : maytarvut@npu.ac.th
อ.พรฑิตา ถามะพันธ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ : Digital Supply Chain, Transportation Management , Traffic Signal Control | email : porntita@npu.ac.th
อ.ธนิสรา บุตรสิงขรณ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ : Logistics and Supply Chain Management, Sharing Economy , Transport Management, Forecasting | email : b.tanissara@npu.ac.th
ดร.วทัญญา นามบุรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ : Statistical Modelling, Transport Modelling, Transport and Urban Planning | email : nambulee.w@gmail.com
ดร.กานต์ มูลศรี
หัวหน้าสาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ : Supply Chain and Logistics, Scheduling problem, Operation Research and Optimization Simulation | email: k.moonsri@npu.ac.th
วิศวกรรม
Engineering
ผศ.ทรงกช ศรีประสาร
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ผศ.ดร.คมกฤษณ์ ชูเรือง
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ : Magnetic Recording Technology, Electronic Design & Embedded System | email : komkritc@npu.ac.th
อ.ดำรงศักดิ์ อรัญกูล
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
email : damrongsaka@npu.ac.th
อ.ภัทรบดี ไขกัณหา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ : High Voltage Engineering, Silicone Composite Insulators, Electric fields grading and applications |email : pattarabordee.kh@npu.ac.th
อ.ณัฐพงศ์ สอนอาจ
หัวหน้าสาขาวิชา
วิศวกรรม
Engineering
ผศ.ดร.พันตรี โคมพิทยา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ : Electronic Design
อ.อภิวัติ แก้วส่อง
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ : Database Development & Design, Web Application, MIS | email : apiwut@npu.ac.th
ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ : Biomedical Sciences
รศ.ดร.สุทธิภัทร ศรีสุข
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ : Digital Image Processing, Computer Vision, Data Mining | email : s.srisuk@npu.ac.th
ผศ.ดร.ชาญวิช สุวรรณพงศ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ : Wireless Sensor Network, Internet of Things | email : schanwit@npu.ac.th
ดร.ทรงฤทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ : Computer Security, Wireless Network | email : songrit@npu.ac.th
อ.อภิวัตร บุญกอง
หัวหน้าสาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ : Embedded Systems, Computer Architecture, Machine Learning | email : apiwat.boon@npu.ac.th
วิศวกรรม
Engineering
ผศ.ดร.มนตรี แสงสุริยันต์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ : Smart Material, Failure Analysis
รศ.ดร.เฉลิมชาติ ธีระวิริยะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ : Lean Six Sigmal, QCC | e-mail: chalermchat.t@npu.ac.th
ผศ.ดร.คมศักดิ์ หารไชย
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ : Manufaturing Process, Electroplating, Co-Electrodeposition, Production Management, Local Enterprises
อ.ศุภกฤษฎิ์ ช่วยชูหนู
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ : Lean Manufacturing, Medical Eengineering | email : phainpu@gmail.com
ผศ.ดร.บัณฑิต บุญขาว
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ : Statistical Process Control, Microfluidic Systems, Bioenergy | email : bundit@npu.ac.th
ดร.รุจาภา นันทโพธิ์เดช
หัวหน้าสาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ : Optimization Supply Chain and Logistics Management | email : nanruja@npu.ac.th
วิศวกรรม
และ
Engineering
and
ดร.ณัฐชญา เขตกระโทก
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
วริศ ศิริชันธ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อ.กฤตธี สงวนศักดิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญ :
อ.นำโชค แสบงบาล
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ดร.ธีรพล อุปชาบาล
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อ.วราเดช แสงบุญ
หัวหน้าสาขาวิชา
วิศวกรรม
Engineering
บุคลากร สายสนับสนุน
มัจฉา ดวงศรี
แม่บ้าน
อรทัย จันทร์ขาว
แม่บ้าน
ชาตรี คำพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารและสถานที่
อรรถพล ทุมประเสน
เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารและสถานที่
ปรียาภรณ์ ตะวะนะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขานุการฯ ประจำคณะฯ
นิภัทร ชาภูวงศ์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ลลิตา เสนาวัง
นักวิชาการศึกษา
ฤทัยวรรณ เมืองสุวรรณ
นักวิชาการศึกษา
จีรวัฒน์ แก้วบุดตา
เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารและสถานที่