428223879_741638834614307_1229461495747016909_n

นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล ศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล 67

วันที่ 5 มีนาคม 2567 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเข้าทัศนศึกษา ภายใต้ “โครงการศึกษาดูงานและสร้างเสริมประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล” ณ กองจัดการโรงงาน 6 การยางแห่งประเทศไทย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ในกิจกรรมนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากบุคลากรประจำโรงงานทุกท่าน ในการเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตแปรรูปยางพาราอัดแท่งจากยางก้อนถ้วยตลอดกระบวนการ นับตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ การประเมินคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการแปรรูป จนถึงการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อเตรียมจัดจำหน่าย รวมถึงได้เรียนรู้ระบบการจัดการของเสีย การบำบัดน้ำเสียและกลิ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิต กิจกรรมนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอย่างยิ่งในการสร้างความร่วมมือกันระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กับทางโรงงานของการยางแห่งประเทศไทย ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตในทุกมิติ การเปิดโอกาสให้มีการฝึกงานเสริมประสบการณ์ของนักศึกษา และการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการในการพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกันในอนาคต

Tags: No tags

Comments are closed.