ชื่อโครงการ
พัฒนาเว็บไซต์สำหรับให้ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมผสานมุมมองทางวิศวกรรม

หลักการและเหตุผล
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน (Local wisdom หรือ popular wisdom) คือพื้นฐานของความรู้ของชาวบ้านหรือคือความรอบรู้ของชาวบ้านที่เรียนรู้และมีประสบการณ์สืบต่อกันมาทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งเรียนรู้จากผู้ใหญ่หรือที่เป็นความรู้สะสมสืบต่อกันมา และถ้าจะพิจารณาภูมิปัญญาท้องถิ่นเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแล้ว นั้นหมายถึง เทคนิควิทยาพื้นบ้านได้ด้วย โดยสถานวิจัยสังคมได้ให้คำจำกัดความว่า เทคโนโลยีนั้นเป็นความรู้ว่าจะทำสิ่งต่าง ๆ ซึ่งสามารถแยกได้ในลักษณะความรู้ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ที่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและความจำเป็นในท้องถิ่น เช่น การประยุกต์ใช้พลังคน สัตว์ และธรรมชาติ ตลอดจนองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่นหรือชุมชน ในอันที่จะเป็นทางเลือกในการดำรงชีวิตของมนุษย์

จากคำจำกัดความข้างต้นพบว่าจังหวัดนครพนมนั้น มีองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ อยู่มากมาย แต่ไม่ได้รับความสนใจหรือไม่มีการเผยแพร่ให้สังคมได้รับข้อมูลเพียงพอ โดยการประชาสัมพันธ์หรือการเผยแพร่ข้อมูลนั้นทำได้หลายรูปแบบ ซึ่งการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ก็เป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพในยุคปัจจุบัน เนื่องจากสามารถเข้าถึงผู้รับสารได้หลากหลายจากทุกมุมโลก

ผู้เสนอโครงการจึงมีความต้องการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับให้ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมผสานมุมมองทางวิศวกรรม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น นำเสนอมุมมองทางวิศวกรรมต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดนครพนมต่อไป

วัตถุประสงค์

  • พัฒนาเว็บไซต์สำหรับให้ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมผสานมุมมองทางวิศวกรรม
  • สร้างเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
  • สร้างสื่อกลางในการนำเสนอมุมมองทางวิศวกรรมต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น