Blog
ศาสนสถาน

วัดโอกาส จังหวัดนครพนม

วัดโอกาสเดิมชื่อวัดศรีบัวบาน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม มีพื้นที่ 3 ไร่ 2 งาน 28 วา เป็นวัดที่เก่าแก่สุดวัดหนึ่ง สร้างเมื่อ พ.ศ.1994 ในสมัยที่อาณาจักรศรีโคตรบูรยัง เจริญรุ่งเรืองอ …

Read More
ศาสนสถาน

วัดมหาธาตุ จังหวัดนครพนม

ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ วัดมหาธาตุเป็นวัดที่ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.1150 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2464 เนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 79 ตารางวา เดิมชื่อว่า “วัดมิ่งเมือง” ต่ …

Read More
ศาสนสถาน

วัดนักบุญอันนา จังหวัดนครพนม

 ประวัติความเป็นมาวัดนักบุญอันนา วัดนักบุญอันนา หนองแสง เป็นวัดของศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก ที่เก่าแก่ของจังหวัดนครพนม มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง บนถนนสุนทรวิจิตร ในเมืองนครพนม  ก่อสร้าง …

Read More
วัฒนธรรมและประเพณี

วัฒนธรรมและประเพณีของชาวภูไท

รูปจาก https://esan108.com/พระธาตุเรณูนคร.html ประวัติความเป็นมาของเผ่าภูไท ชาวภูไท เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดรองลงมาจากกลุ่มไทลาว ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีแม่น้ำโขงแยกกลุ่ม …

Read More
วัฒนธรรมและประเพณี

ประเพณีการสรงน้ำพระ

การสรงน้ำพระพุทธรูป ( พระทอง – พระเทียม ) วันที่ 29/04/2561 ณ วัดโพธิ์ศรี จ.นครพนม การสรงน้ำพระ มี ๒ แบบ คือ การสรงน้ำพระพุทธรูป คือ การสรงน้ำพระพุทธรูป อาจจะจัดเป็นขบวนแห่ หรือ อัญเชิญพระพุทธรู …

Read More
วัฒนธรรมและประเพณี

สงกรานต์

รูปจาก https://travel.mthai.com/ ความเป็นมาของประเพณี สงกรานต์ สงกรานต์ คือ ประเพณีของประเทศไทย ลาว กัมพูชา พม่า ชนกลุ่มน้อยชาวไตแถบเวียดนาม และมนฑณยูนานของจีน รวมถึงศรีลังกา และประเทศทางตะวันออกของปร …

Read More
องค์ความรู้ท้องถิ่น

เรือไฟนครพนมกับเกร็ดสาระน่ารู้เล็ก ๆ น้อย ๆ

ประเพณีไหลเรือไฟในวันออกพรรษาของจังหวัดนครพนม ถือได้ว่าเป็นประเพณีที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครพนม มีนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศแห่มาชมความงามของเรือไฟที่ลอยล่องในกลางลำน้ำโขงยามค่ำคืนอันสวยงาม การก …

Read More
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์มีดพร้าบ้านนาถ่อน

ผลิตภัณฑ์มีดพร้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวบ้านนาถ่อน เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ที่มีชื่อเสียงของตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ชาวบ้านนาถ่อนมีการตีเหล็กสืบทอดมานานประมาณ 75 ปีที่ผ่า …

Read More