158464

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม

ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 14.45 น. ณ  ห้องฉายพระรูป ชั้น 4  อาคารศรีโคตรบูรณ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานวโรกาสฉายพระรูป ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนมในคราวเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

IMG_3355

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๐๒ น. รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมขานชื่อนักศึกษาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เฝ้า ฯ รับเสด็จ

ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีนักศึกษาได้รับพระราชทานปริญญาบัตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 17 ราย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คือ นายชัยชาญ ศรีทองทา นายธีระวุฒิ แพงด้วง นางสาวนันทนา ไชยสุระ นายบุญเขียว คำมะวง นายปรเมศร์ อ่อนพุทธ นายวัชระ บุญหลาย นายสถิตย์ ไชยป่ายง นายอลงกรณ์ บรรดาศักดิ์ และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คือ นายกฤตวิทย์ สิงห์เงา นายกฤษดา ภูต้ายผา นายจักรกริช เทพา นายจักกฤษ เสนาศรี นางสาวชลธิชา ปลัดจ่า นายทรงศักดิ์ พลรักษา นายภานุพงษ์ พิมพงษ์ และนายอภิชาติ ศรีสันต์โดยในโอกาสนี้ ได้ร่วมถ่ายภาพแก่คณาจารย์และบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ด้วย

IMG_3182

กิจกรรมเชิดชูเกียรติบัณฑิตและสานสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี2560

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 16.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม รองศาสตราจารย์ ดร. สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณาจารย์บุคลากรตลอดจนนักศึกษาได้เข้าร่วมเป็นเกียรติแก่เหล่าผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการผลิตบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อพัฒนาประเทศชาติและสังคมในด้านต่างๆ โดยมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4  ได้สำเร็จการศึกษาจำนวน 18 คน ซึ่งในช่วงระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างมากเพื่อให้สำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และวิศวกรวิชาชีพที่มีความสามารถ อีกทั้งยังได้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะฯที่ได้ตั้งเอาไว้ สมกับปรัชญามหาลัยได้กล่าวไว้ว่า ” พัฒนาตน ตื่นรู้ ผู้รับใช้สังคม”

80796

คณะผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมเเลกเปลี่ยน และเเสดง วิสัยทัศน์ทางวิชาการกับโรงเรียนชั้นนำในจังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยเหล่าคณาจารย์ได้เข้าพบคณะผู้บริหาร โดยนายอนันต์ สุวรรณหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม  นายศิริชัย ไตรยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และนายปรีชา จิรพัทธ์พงศกร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม ในการนี้ได้ร่วมเเสดงวิสัยทัศน์และทำความเข้าใจร่วมกันเพื่อร่วมสนับสนุนทางวิชาการและเทคโนโลยีทางวิศวกรรม และพร้อมพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้ไปสู่สายอาชีพที่ยั่งยืน