IMG_6019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับบุคลากรและนักเรียน รร.สาธิต แห่ง มนพ.ฯ

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.30 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ เข้าศึกษาดูงานและกิจกรรมตลอดจนห้องปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์

ในกิจกรรมโครงการบูรราการการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ภาพ:ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

featured_image_entry_en_npu

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งสายตรง เเละ สาย ม.6 หรือเทียบเท่า สนใจเข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ หรือเบอร์โทรศัพท์ตามประกาศเเนบ

41601

แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก ในโอกาสที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนมลงมติไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่ง “อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ผู้บริหารคณะฯ เป็นผู้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา

IMG_3825

โครงการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยเเละสถาบันราชภัฎในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันนี้ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม2 อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติเวช ขันติยวิชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวรัตน์ เงินเย็น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนเเก่น พร้อมด้วยเหล่าคณาจารย์ ได้เข้าร่วมประชุม” โครงการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยและสถาบันราชภัฎในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เพื่อสร้างเครือข่ายในการทำงานเชิงพัฒนาร่วมกัน และเป็นการรวมพลังทำงานสร้างผลลัพธ์และคุณค่ามากกว่าการทำงานเป็นองค์กรเดียว ซึ่งจะมีการเเลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ เครื่องมือเเละเทคโนโลยี นำไปสู่การทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัย

ภาพ:ข่าว จีรวัฒน์ แก้วบุดตา  

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  

IMG_3780 - Copy

โครงการค่ายวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ณ อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยเหล่าคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ตลอดจนนักศึกษา ร่วมต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม และโรงเรียนชุมชนเทศบาล3พินิจพิทยานุสรณ์ จำนวน 50 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ โดยโครงการได้จัดกิจกรรมการปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมด้านความรู้ทางวิศวกรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบและมีความเข้าใจศาสตร์ด้านวิศวกรรมในเเขนงต่างๆ เพิ่มมากขึ้นและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะฯให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาพ : ข่าว จีรวัมน์ แก้วบุดตา
คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

    

IMG_3655

โครงการสัมนายุทธศาสตร์การบริหารเพื่อพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ภูมิพันธุ์ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้เป็นประธานเปิดโครงการสัมนายุทธศาสตร์การบริหารเพื่อพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้นำเสนอแนวทางการบริหารคณะฯ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมข้อเสนอเเนะในการร่างกรอบเเนวคิดการจัดทำแผนยุทศาสตร์ พร้อมด้วยเหล่าคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังแผน การเปิดสาขาวิชาเรียนใหม่ๆทางด้านวิศวกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดด้านโลจิสติกส์ของจังหวัดนครพนม และรองรับนิคมอุตสาหกรรมในอนาคตต่อไป

 

ภาพ/ข่าว : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

91864

โครงการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ๒๕๖๑

วันนี้ (12 มกราคม 2561) 09.00 น. ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์มนตรี แสงสุริยันต์ พร้อมด้วยเหล่าคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้เข้าจัดทำโครงการ

สร้างความเชื่อมั่นแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  ๒๕๖๑ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะทำการสอบ O-Net และเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการศึกษาต่อไป    

 

 

 

 

 

158464

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม

ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 14.45 น. ณ  ห้องฉายพระรูป ชั้น 4  อาคารศรีโคตรบูรณ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานวโรกาสฉายพระรูป ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนมในคราวเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙