IMG_6682

โครงการการจัดการความรู้และสัมมนาวิชาการด้านการวิจัย(KM)

วันนี้ (13 มิถุนายน 2561) เวลา 12.00 น. กลุ่มงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการจัดการความรู้(KM) และสัมนาวิชาการด้านการวิจัย

ในหัวข้อ RPL:IPV6 Routing Protocal For Low-Power And Lossy Networks. โดย อาจารย์ชาญวิช สุวรรณพงศ์  อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  Multivariate Statistical Process Control (MSPC) For Industrialprocess Big Data. โดย ดร.บัณฑิต บุญขาว อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และ การรู้จำภาพใบหน้าโดยไม่ขึ้นกับสภาพแสงด้วยภาพใบหน้ามาตรฐานกับวิธี พีซีเอ โดย นายวิทวัส แสวงผล นศ. ปริญญาโท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องบรรยาย 82 ที่นั่ง ชั้น1 อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการจัดการความรู้ที่ได้จากการวิจัย ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติของคณาจารย์ รวมถึงเป็นการเผยเเพร่และเเรกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานของอาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ภาพ:ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

136738

วิศวกรรมโลจิสติกส์ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1

รอบรั้วกันเกรา : วิศวกรรมโลจิสติกส์ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร                                                             โดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์  นางสาวพรฑิตา ถามะพันธ์  และนายภาณุพงษ์ ประจงค้า ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ             เรื่อง “การจัดเส้นทางเดินรถประจำทางเเละกำหนดตารางเวลาที่เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดนครพนม”

จังหวัดนครพนมมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งเเละโลจิสติกส์ เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ สามารถเชื่อมต่อเส้นทางการขนส่งคน         หรือสินค้าระหว่างประเทศทย-ลาว-เวียดนาม-จีนตอนใต้  โดยปัจจุบันจังหวัดนครพนม มีจุดผ่านแดนถาวร คือ สะพานมิตรภาพ  ไทย-ลาว ๓                      (นครพนม-คำม่วน) ซึ่งมีศักยภาพเชื่อมต่อไปยังเส้นทางหมายเลข ๑๔ ในเวียดนามและจีนได้อย่างรวดเร็วกว่าทางน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศจึงจำเป็นต้องมีระบบขนส่งสาธารณะเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่การขนส่งผู้โดยสารในปัจจุบันเส้นทางการเดินรถประจำทางยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัดนครพนม และการจัดตารางเวลาในการเดินรถประจำทางภายในจังหวัดยังขาดความถี่ของรถที่เหมาะสมและ เวลารอ คอยที่ชัดเจน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะภายในจังหวัดนครพนม และเสนอแนวทางการ จัดเส้นทางและตารางเวลารถประจำทางที่เหมาะสมมากขึ้นและรองรับการขยายตัวของเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดนครพนม

ภาพ:ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา”สร้างห้องน้ำ”ถวายสำนักสงฆ์อรัญญวิเวก

เมื่อวานนี้ (17 พฤษภาคม 2561) เวลา 09.30 น. ณ สำนักสงฆ์อรัญญวิเวก โดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ และสาวิชาวิศวกรรมโยธา พร้อมด้วยนักศึกษา

จำนวน 15 คน ได้ลงพื้นที่ก่อสร้างและเร่งดำเนินการให้เเล้วเสร็จ

ตามที่สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เปิดสอนในรายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเเกน ซึ่งจะมีเนื้อหารายวิชาศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานการใช้เครื่องมือและเครื่องจัก การดำเนินงานการตัดเฉียน การเชื่อมไฟฟ้า การปรับแต่งการดำเนินงานไฟฟ้าพื้นฐาน และสาขาวิศวกรรมโยธา เปิดสอนในรายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเเกน คอนกรีตเเละเทคโนโลยีซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตสด สาขาวิชาจึงได้เห็นความสำคัญในการช่วยอำนวยความสะดวกพระภิกษุสงฆ์ในการทำวิปัสนาเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาไว้เเก่ผู้ที่ศรัทธาต่อไป

ภาพ:ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

 

IMG_6019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับบุคลากรและนักเรียน รร.สาธิต แห่ง มนพ.ฯ

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.30 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ เข้าศึกษาดูงานและกิจกรรมตลอดจนห้องปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์

ในกิจกรรมโครงการบูรราการการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ภาพ:ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

featured_image_entry_en_npu

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งสายตรง เเละ สาย ม.6 หรือเทียบเท่า สนใจเข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ หรือเบอร์โทรศัพท์ตามประกาศเเนบ

41601

แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก ในโอกาสที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนมลงมติไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่ง “อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ผู้บริหารคณะฯ เป็นผู้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา

IMG_3825

โครงการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยเเละสถาบันราชภัฎในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันนี้ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม2 อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติเวช ขันติยวิชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวรัตน์ เงินเย็น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนเเก่น พร้อมด้วยเหล่าคณาจารย์ ได้เข้าร่วมประชุม” โครงการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยและสถาบันราชภัฎในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เพื่อสร้างเครือข่ายในการทำงานเชิงพัฒนาร่วมกัน และเป็นการรวมพลังทำงานสร้างผลลัพธ์และคุณค่ามากกว่าการทำงานเป็นองค์กรเดียว ซึ่งจะมีการเเลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ เครื่องมือเเละเทคโนโลยี นำไปสู่การทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัย

ภาพ:ข่าว จีรวัฒน์ แก้วบุดตา  

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  

IMG_3780 - Copy

โครงการค่ายวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ณ อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยเหล่าคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ตลอดจนนักศึกษา ร่วมต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม และโรงเรียนชุมชนเทศบาล3พินิจพิทยานุสรณ์ จำนวน 50 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ โดยโครงการได้จัดกิจกรรมการปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมด้านความรู้ทางวิศวกรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบและมีความเข้าใจศาสตร์ด้านวิศวกรรมในเเขนงต่างๆ เพิ่มมากขึ้นและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะฯให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาพ : ข่าว จีรวัมน์ แก้วบุดตา
คณะวิศวกรรมศาสตร์