IMG_3780 - Copy

โครงการค่ายวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ณ อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยเหล่าคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ตลอดจนนักศึกษา ร่วมต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม และโรงเรียนชุมชนเทศบาล3พินิจพิทยานุสรณ์ จำนวน 50 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ โดยโครงการได้จัดกิจกรรมการปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมด้านความรู้ทางวิศวกรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบและมีความเข้าใจศาสตร์ด้านวิศวกรรมในเเขนงต่างๆ เพิ่มมากขึ้นและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะฯให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาพ : ข่าว จีรวัมน์ แก้วบุดตา
คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

    

IMG_3655

โครงการสัมนายุทธศาสตร์การบริหารเพื่อพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ภูมิพันธุ์ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้เป็นประธานเปิดโครงการสัมนายุทธศาสตร์การบริหารเพื่อพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้นำเสนอแนวทางการบริหารคณะฯ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมข้อเสนอเเนะในการร่างกรอบเเนวคิดการจัดทำแผนยุทศาสตร์ พร้อมด้วยเหล่าคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังแผน การเปิดสาขาวิชาเรียนใหม่ๆทางด้านวิศวกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดด้านโลจิสติกส์ของจังหวัดนครพนม และรองรับนิคมอุตสาหกรรมในอนาคตต่อไป

 

ภาพ/ข่าว : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

91864

โครงการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ๒๕๖๑

วันนี้ (12 มกราคม 2561) 09.00 น. ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์มนตรี แสงสุริยันต์ พร้อมด้วยเหล่าคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้เข้าจัดทำโครงการ

สร้างความเชื่อมั่นแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  ๒๕๖๑ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะทำการสอบ O-Net และเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการศึกษาต่อไป    

 

 

 

 

 

158464

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม

ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 14.45 น. ณ  ห้องฉายพระรูป ชั้น 4  อาคารศรีโคตรบูรณ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานวโรกาสฉายพระรูป ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนมในคราวเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

IMG_3355

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๐๒ น. รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมขานชื่อนักศึกษาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เฝ้า ฯ รับเสด็จ

ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีนักศึกษาได้รับพระราชทานปริญญาบัตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 17 ราย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คือ นายชัยชาญ ศรีทองทา นายธีระวุฒิ แพงด้วง นางสาวนันทนา ไชยสุระ นายบุญเขียว คำมะวง นายปรเมศร์ อ่อนพุทธ นายวัชระ บุญหลาย นายสถิตย์ ไชยป่ายง นายอลงกรณ์ บรรดาศักดิ์ และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คือ นายกฤตวิทย์ สิงห์เงา นายกฤษดา ภูต้ายผา นายจักรกริช เทพา นายจักกฤษ เสนาศรี นางสาวชลธิชา ปลัดจ่า นายทรงศักดิ์ พลรักษา นายภานุพงษ์ พิมพงษ์ และนายอภิชาติ ศรีสันต์โดยในโอกาสนี้ ได้ร่วมถ่ายภาพแก่คณาจารย์และบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ด้วย

IMG_3182

กิจกรรมเชิดชูเกียรติบัณฑิตและสานสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี2560

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 16.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม รองศาสตราจารย์ ดร. สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณาจารย์บุคลากรตลอดจนนักศึกษาได้เข้าร่วมเป็นเกียรติแก่เหล่าผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการผลิตบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อพัฒนาประเทศชาติและสังคมในด้านต่างๆ โดยมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4  ได้สำเร็จการศึกษาจำนวน 18 คน ซึ่งในช่วงระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างมากเพื่อให้สำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และวิศวกรวิชาชีพที่มีความสามารถ อีกทั้งยังได้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะฯที่ได้ตั้งเอาไว้ สมกับปรัชญามหาลัยได้กล่าวไว้ว่า ” พัฒนาตน ตื่นรู้ ผู้รับใช้สังคม”

80796

คณะผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมเเลกเปลี่ยน และเเสดง วิสัยทัศน์ทางวิชาการกับโรงเรียนชั้นนำในจังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยเหล่าคณาจารย์ได้เข้าพบคณะผู้บริหาร โดยนายอนันต์ สุวรรณหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม  นายศิริชัย ไตรยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และนายปรีชา จิรพัทธ์พงศกร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม ในการนี้ได้ร่วมเเสดงวิสัยทัศน์และทำความเข้าใจร่วมกันเพื่อร่วมสนับสนุนทางวิชาการและเทคโนโลยีทางวิศวกรรม และพร้อมพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้ไปสู่สายอาชีพที่ยั่งยืน