การรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560

ระบบรับตรงทั่วประเทศ ระดับปริญญาตรี

เปิดรับ 3 หลักสูตร ได้แก่