หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

ภาษาไทย ชื่อเต็ม:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโลจิสติกส์)

ชื่อย่อ:

วศ.บ. (วิศวกรรมโลจิสติกส์)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม:

Bachelor of Engineering (Logistics Engineering)

ชื่อย่อ:

B.Eng. (Logistics Engineering)

ข้อมูลหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

33

หน่วยกิต

กลุ่มภาษา

15

หน่วยกิต

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6

หน่วยกิต

กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

6

หน่วยกิต

กลุ่มสหศาสตร์

6

หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

108

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐาน

41

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะ

67

หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

รวม

147

หน่วยกิต