หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ภาษาไทย ชื่อเต็ม:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)

ชื่อย่อ:

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ))

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม:

Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)

ชื่อย่อ:

B.Eng. (Industrial Engineering)

ข้อมูลหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

33

หน่วยกิต

กลุ่มภาษา

15

หน่วยกิต

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6

หน่วยกิต

กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

6

หน่วยกิต

กลุ่มสหศาสตร์

6

หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

113

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐาน

52

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะ

61

หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

รวม

152

หน่วยกิต