หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)

ชื่อย่อ:

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม:

Bachelor of Engineering (Civil Engineering)

ชื่อย่อ:

B.Eng. (Civil Engineering)

ข้อมูลหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

33

หน่วยกิต

กลุ่มภาษา

15

หน่วยกิต

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6

หน่วยกิต

กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

6

หน่วยกิต

กลุ่มสหศาสตร์

6

หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

116

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐาน

49

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะ

67

หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

รวม

155

หน่วยกิต