หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ภาษาไทย ชื่อเต็ม:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ชื่อย่อ:

วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม:

Bachelor of Engineering (Computer Engineering)

ชื่อย่อ:

B.Eng. (Computer Engineering)

ข้อมูลหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

กลุ่มภาษา

9

หน่วยกิต

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

9

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสหศาสตร์

3

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

3

หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

92

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน

30

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะ

ฝึกงาน: 58  หน่วยกิต / สหกิจศึกษา: 55

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา

ฝึกงาน:  4  หน่วยกิต / สหกิจศึกษา:   7

หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

130

หน่วยกิต

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

30002101

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

30004101

สังคมพหุวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

3(3-0-6)

เฉพาะ

31100215

ปฏิบัติการวิศวกรรมโรงงาน

1(0-3-1)

31100220

คณิตศาสตร์วิศวกรรมและการประยุกต์ใช้งาน 1

3(3-0-6)

31100229

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)

31401210

ฟิสิกส์วิศวกรรม

3(3-0-6)

31401211

ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม

1(0-3-1)

รวม

17(14-8-31)

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

30002102

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

3(3-0-6)

30005101

วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3(3-0-6)

เฉพาะ

31100212

เขียนแบบวิศวกรรม

3(2-3-5)

31100221

คณิตศาสตร์วิศวกรรมและการประยุกต์ใช้งาน 2

3(3-0-6)

31103201

คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

31103323

ปฏิบัติกรทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1(0-2-1)

รวม

16(14-5-30)

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

3000XXXX

วิชาเลือก กลุ่มวิชาภาษา

3(3-0-6)

30005102

คณิตศาสตร์เพื่อการคิด วิเคราะห์และการตัดสินใจ

3(3-0-6)

เฉพาะ

31100222

คณิตศาสตร์วิศวกรรมและการประยุกต์ใช้งาน 3

3(3-0-6)

31100227

หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3(3-0-6)

31100228

ปฏิบัติการหลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

1(0-3-1)

31103312

การจัดองค์ประกอบและถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

31103319

การคิดเชิงตรรกะและการเขียนปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

3(2-2-5)

รวม

19(17-5-36)

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

3000XXXX

วิชาเลือก กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3(3-0-6)

3000XXXX

วิชาเลือก กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

3(3-0-6)

เฉพาะ

31103310

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

3(3-0-6)

31103313

ระบบปฏิบัติการ

3(3-0-6)

31105203

อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

3(3-0-6)

31105204

ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

1(0-3-1)

31105301

ระบบดิจิทัลและไมโครโปรเซสเซอร์

3(2-2-5)

รวม

19(17-5-36)

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

3000XXXX

วิชาเลือก กลุ่มวิชาสหศาสตร์

3(3-0-6)

30007101

การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่และความเป็นผู้ประกอบการ

3(3-0-6)

เฉพาะ

31100206

สถิติวิศวกรรม

3(3-0-6)

31103301

การออกแบบระบบฐานข้อมูล

3(3-0-6)

31103314

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

31103315

ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1(0-2-1)

311034XX

วิชาเฉพาะเลือก

3(3-0-6)

รวม

19(18-2-37)

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เฉพาะ

31103306

การสัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1(0-3-1)

31103311

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

3(3-0-6)

31103316

หลักการสื่อสารแบบดิจิทัล

3(3-0-6)

31103320

ปฏิบัติหลักการสื่อสารแบบดิจิทัล

1(0-2-1)

31103317

ระบบฝังตัว

3(3-0-6)

31103318

ปฏิบัติการระบบฝังตัว

1(0-2-1)

31103321

การพัฒนาหุ่นยนต์ขนาดเล็ก

3(3-0-6)

31103322

ปฏิบัติการการพัฒนาหุ่นยนต์ขนาดเล็ก

1(0-2-1)

311034XX

วิชาเฉพาะเลือก

3(3-0-6)

รวม

19(15-9-34)

สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝึกงาน
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เฉพาะ

31103901

การฝึกงาน

1(0-8-0)

240 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

รวม

1(0-8-0)

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เฉพาะ

311034XX

วิชาเฉพาะเลือก

3(3-0-6)

311034XX

วิชาเฉพาะเลือก

3(3-0-6)

31103703

โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1

1(0-2-1)

XXXXXXXX

วิชาเลือกเสรี

3(X-X-X)

รวม

10(X-X-X)

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เฉพาะ

31103704

โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2

2(0-6-2)

311034XX

วิชาเฉพาะเลือก

3(3-0-6)

XXXXXXXX

วิชาเลือกเสรี

3(X-X-X)

รวม

8(X-X-X)

สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เฉพาะ

311034XX

วิชาเฉพาะเลือก

3(3-0-6)

311034XX

วิชาเฉพาะเลือก

3(3-0-6)

31100903

เตรียมสหกิจศึกษา

1(2-0-4)

เลือกเสรี

XXXXXXXX

วิชาเลือกเสรี

3(X-X-X)

XXXXXXXX

วิชาเลือกเสรี

3(X-X-X)

รวม

13(X-X-X)

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เฉพาะ

31103903

สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

6(0-8-0)

640 ชั่วโมง / ภาคการศึกษา

รวม

6(0-8-0)