หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ภาษาไทย ชื่อเต็ม:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ชื่อย่อ:

วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม:

Bachelor of Engineering (Computer Engineering)

ชื่อย่อ:

B.Eng. (Computer Engineering)

ข้อมูลหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

33

หน่วยกิต

กลุ่มภาษา

15

หน่วยกิต

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9

หน่วยกิต

กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

9

หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

101

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐาน

31

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะ

70

หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

รวม

140

หน่วยกิต