อ.ดร.รุจาภา นันทโพธิ์เดช

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ประวัติการศึกษา
 • PhD (Industrial Management) National Pingtung University of Science and Technology
 • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ความเชี่ยวชาญ
  • Optimization
  • Supply Chain and Logistics Management
  ติดต่อ

  e-mail: nanruja@npu.ac.th

  กฤชณัท รวมบุญ

  อ.กฤชณัท รวมบุญ

  อาจารย์ประจำสาขา

  ประวัติการศึกษา

  วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ความเชี่ยวชาญ
  • Optimization
  • Supply Chain and Logistics Management
  ติดต่อ

  e-mail: kitchanut.r@npu.ac.th

  ศุภกฤษฎิ์ ช่วยชูหนู

  อ.ศุภกฤษฎิ์ ช่วยชูหนู

  อาจารย์ประจำสาขา

  ประวัติการศึกษา

  วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ความเชี่ยวชาญ
  • Lean manufacturing
  • Medical engineering
  ติดต่อ

  e-mail: phainpu@gmail.com

  อ.มนตรี แสงสุริยันต์

  อาจารย์ประจำสาขา

  ประวัติการศึกษา
  วศ.ด. (เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
  วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม) มจพ.
  ความเชี่ยวชาญ
  • Smart Material
  • Failure Analysis
  ติดต่อ

  e-mail: kitchanut.r@npu.ac.th

  ดร.บัณฑิต บุญขาว

  อาจารย์ประจำสาขา

  ประวัติการศึกษา
  Ph.D. (Chemical Engineering) University of Leeds,UK
  วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ความเชี่ยวชาญ
  • Statistical Process Control
  • Microfluidic Systems
  • Bioenergy
  ติดต่อ

  e-mail: bundit@npu.ac.th

  อ.ดร.เฉลิมชาติ ธีระวิริยะ

  อาจารย์ประจำสาขา

  ประวัติการศึกษา
  วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ความเชี่ยวชาญ
  • Lean Six Sigma
  • QCC
  ติดต่อ

  e-mail: chalermchat.t@npu.ac.th