อ.เฉลิมชาติ ธีระวิริยะ

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ประวัติการศึกษา

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ
 • Lean Six Sigma
 • QCC
ติดต่อ

e-mail: chalermchat.t@npu.ac.th

กฤชณัท รวมบุญ

อ.กฤชณัท รวมบุญ

อาจารย์ประจำสาขา

ประวัติการศึกษา

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเชี่ยวชาญ
 • Optimization
 • Supply Chain and Logistics Management
ติดต่อ

e-mail: kitchanut.r@npu.ac.th

ศุภกฤษฎิ์ ช่วยชูหนู

อ.ศุภกฤษฎิ์ ช่วยชูหนู

อาจารย์ประจำสาขา

ประวัติการศึกษา

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเชี่ยวชาญ
 • Lean manufacturing
 • Medical engineering
ติดต่อ

e-mail: phainpu@gmail.com

อ.มนตรี แสงสุริยันต์

อาจารย์ประจำสาขา

ประวัติการศึกษา

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเชี่ยวชาญ
 • Smart Material
 • Failure Analysis
ติดต่อ

e-mail: kitchanut.r@npu.ac.th

ดร.บัณฑิต บุญขาว

อาจารย์ประจำสาขา

ประวัติการศึกษา

Ph.D. (Chemical Engineering) University of Leeds,UK

ความเชี่ยวชาญ
 • Statistical Process Control
 • Microfluidic Systems
 • Bioenergy
ติดต่อ

e-mail: bundit@npu.ac.th

ธีรพล อุปชาบาล

อ.ธีรพล อุปชาบาล

อาจารย์ประจำสาขา

ประวัติการศึกษา

ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเชี่ยวชาญ
 • Climate control
 • Energy management and conservation
ติดต่อ

e-mail: uteerapon@gmail.com

อ.กฤตธี สงวนศักดิ์

อาจารย์ประจำสาขา

ประวัติการศึกษา

วศ.ม.​(การพัฒนางานอุตสาหกรรม)​ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ
 • Failure Analysis
 • Computer Aid Design
ติดต่อ

e-mail: s.krittatee@gmail.com​

อ.วริศ ศิริขันธ์

อาจารย์ประจำสาขา

ประวัติการศึกษา

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ
 • Manufacturing Process and Mass Production
 • Tooling and Coating
ติดต่อ

e-mail: kitchanut.r@npu.ac.th

อ.นำโชค แสบงบาล

อาจารย์ประจำสาขา

ประวัติการศึกษา

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเชี่ยวชาญ
 • Finite Element Method (FEM)
 • Manufacturing Process and Mass Production
 • Tooling and Coating
 • Tribology and Faillure Analysis
ติดต่อ

e-mail: numchoak.s@npu.ac.th

วิชัย พัฒนพล​

ผศ.ดร.วิชัย พัฒนพล

อาจารย์ประจำสาขา

ประวัติการศึกษา

Ph.D. (Design Engineering)
University of Otago, New Zealand

ความเชี่ยวชาญ
 •  
ติดต่อ

e-mail: uteerapon@gmail.com