ธีรพล อุปชาบาล

ดร.ธีรพล อุปชาบาล

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ประวัติการศึกษา

ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเชี่ยวชาญ
 • Climate control
 • Energy management and conservation
ติดต่อ

e-mail: uteerapon@gmail.com

อ.วริศ ศิริขันธ์

อาจารย์ประจำสาขา

ประวัติการศึกษา

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ
 • Manufacturing Process and Mass Production
 • Tooling and Coating
ติดต่อ

e-mail: uteerapon@gmail.com

อ.กฤตธี สงวนศักดิ์

อาจารย์ประจำสาขา

ประวัติการศึกษา

วศ.ม.​(การพัฒนางานอุตสาหกรรม)​ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ
 • Failure Analysis
 • Computer Aid Design
ติดต่อ

e-mail: s.krittatee@gmail.com​

อ.วริศ ศิริขันธ์

อาจารย์ประจำสาขา

ประวัติการศึกษา

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ
 • Manufacturing Process and Mass Production
 • Tooling and Coating
ติดต่อ

e-mail: kitchanut.r@npu.ac.th

อ.นำโชค แสบงบาล

อาจารย์ประจำสาขา

ประวัติการศึกษา

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเชี่ยวชาญ
 • Finite Element Method (FEM)
 • Manufacturing Process and Mass Production
 • Tooling and Coating
 • Tribology and Faillure Analysis
ติดต่อ

e-mail: numchoak.s@npu.ac.th