ดร.นาถ สุขศีล

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ประวัติการศึกษา

วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความเชี่ยวชาญ
 • Construction Management
 • Safety Management
 • Human Behaviour
ติดต่อ

email: nartsooksil@npu.ac.th

ดร.ทิพาภรณ์ หอมดี

อาจารย์ประจำสาขา

ประวัติการศึกษา

วศ.ด. (ทรัพยากรแหล่งน้ำ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ
 • Water resource
 • Hydraulic Engineering
ติดต่อ

email: 

ดร.แสงสุรีย์ พังแดง

อาจารย์ประจำสาขา

ประวัติการศึกษา

ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเชี่ยวชาญ
 • Civil Engineering Materials
 • Building Materials
 • Construction Materials
 • Concrete Technology
ติดต่อ

email: 

ดร.วรมิญช์ พันธุรัตน์

อาจารย์ประจำสาขา

ประวัติการศึกษา

Ph.D. (Environmental Science and Engineering) National Pingtung University of Science and Technology TAIWAN R.O.C.

ความเชี่ยวชาญ
 • Application of cleaner technology
 • Drainage design
ติดต่อ

email: voramin@npu.ac.th

ดร.ก้องรัฐ นกแก้ว

อาจารย์ประจำสาขา

ประวัติการศึกษา

Ph.D. (Civil and Environmental Engineering) University of Wisconsin-Madison, USA

ความเชี่ยวชาญ
 • Recycled pavement material
 • Erosion Control and Slope Stabilization
 • Unsaturated soil mechanics
 • Mechanistic pavement design
ติดต่อ

email: kongrat@npu.ac.th

ดร.วชิรกรณ์ เสนาวัง

อาจารย์ประจำสาขา

ประวัติการศึกษา

ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ความเชี่ยวชาญ
 • Concrete material
 • Pozzolanic material
ติดต่อ

email: 

อ.พงฬ์นธี​ มณี​กุล​​

อาจารย์ประจำสาขา

ประวัติการศึกษา

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเชี่ยวชาญ
 • Structural design
 • Structural optimization
ติดต่อ

email: 

อ.จิรเดช เศรษฐกัมพู

อาจารย์ประจำสาขา

ประวัติการศึกษา

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความเชี่ยวชาญ
 • Structural Design
 • Construction Management
 • Estimated Construction Cost
ติดต่อ

email: 

อ.ศราวุธ ไผ่แก้ว

อาจารย์ประจำสาขา

ประวัติการศึกษา

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเชี่ยวชาญ
 • Soil Mechanics
ติดต่อ

email: