อ.ชาญวิช สุวรรณพงศ์

หัวหน้าสาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ประวัติการศึกษา

วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเชี่ยวชาญ
 • Sensor Networks
 • Telecommunications Systems
 • Data Communication
ติดต่อ

email: schanwit@npu.ac.th

รศ.ดร.สนั่น ศรีสุข

อาจารย์ประจำสาขา

ประวัติการศึกษา

วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ความเชี่ยวชาญ
 • Digital Image Processing
 • Computer Vision
 • Data Mining
ติดต่อ

email: 

ผศ.ดร.คมกฤษณ์ ชูเรือง

อาจารย์ประจำสาขา

ประวัติการศึกษา

Ph.D. (Electrical Engineering) University of Exeter, UK

ความเชี่ยวชาญ
 • Magnetic recording technology
 • Electronic design & Embedded system
ติดต่อ

email: komkritc@hotmail.com

ดร.พันตรี โคมพิทยา

อาจารย์ประจำสาขา

ประวัติการศึกษา

ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ความเชี่ยวชาญ
 •  
ติดต่อ

email: 

อ.อภิวัติ แก้วส่อง

อาจารย์ประจำสาขา

ประวัติการศึกษา

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ความเชี่ยวชาญ
 • Database Development & Design
 • Web Application
 • MIS
ติดต่อ

email: apiwut@npu.ac.th

อ.อภิวัตร บุญกอง

อาจารย์ประจำสาขา

ประวัติการศึกษา

วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเชี่ยวชาญ
 • Embedded Systems
 • Computer Architecture
 • Circuit Design
ติดต่อ

email: apiwat.boon@npu.ac.th

อ.เทวา แก้วศักดาศิริ

อาจารย์ประจำสาขา

ประวัติการศึกษา

วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ
 • Data Analytic
 • Software Process Improvement
ติดต่อ

email: k.thewa@npu.ac.th