อ.อภิวัตร บุญกอง

หัวหน้าสาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ประวัติการศึกษา

วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเชี่ยวชาญ
 • Embedded Systems
 • Computer Architecture
 • Machine Learning
ติดต่อ

email: apiwat.boon@npu.ac.th

รศ.ดร.สุทธิภัทร ศรีสุข

อาจารย์ประจำสาขา

ประวัติการศึกษา

วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ความเชี่ยวชาญ
 • Digital Image Processing
 • Computer Vision
 • Data Mining
ติดต่อ

email: s.srisuk@npu.ac.th

ผศ.ดร.คมกฤษณ์ ชูเรือง

อาจารย์ประจำสาขา

ประวัติการศึกษา

Ph.D. (Electrical Engineering) University of Exeter, UK

ความเชี่ยวชาญ
 • Magnetic Recording Technology
 • Electronic Design & Embedded System
ติดต่อ

email: komkritc@npu.ac.th

ผศ.ดร.พันตรี โคมพิทยา

อาจารย์ประจำสาขา

ประวัติการศึกษา

ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ความเชี่ยวชาญ
 • Electronic Design
ติดต่อ

email: s.srisuk@npu.ac.th

ผศ.ดร.ชาญวิช สุวรรณพงศ์

อาจารย์ประจำสาขา

ประวัติการศึกษา

ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเชี่ยวชาญ
 • Wireless Sensor Network
 • Internet of Things
ติดต่อ

email: komkritc@npu.ac.th

ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก

อาจารย์ประจำสาขา

ประวัติการศึกษา

Ph.D. Technical University of Denmark

ความเชี่ยวชาญ
 • Biomedical Sciences
ติดต่อ

email: –

อ.อภิวัติ แก้วส่อง

อาจารย์ประจำสาขา

ประวัติการศึกษา

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ความเชี่ยวชาญ
 • Database Development & Design
 • Web Application
 • MIS
ติดต่อ

email: apiwut@npu.ac.th

อ.ทรงฤทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์

อาจารย์ประจำสาขา

ประวัติการศึกษา

วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ
 • Computer Security
 • Wireless Network
ติดต่อ

email: songrit@npu.ac.th

อ.ภัทรบดี ไขกัณหา

อาจารย์ประจำสาขา

ประวัติการศึกษา

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเชี่ยวชาญ
 • High Voltage and Electrical Insulation Engineering
ติดต่อ

email: pattarabordee@npu.ac.th