คณะผู้บริหาร


คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 


รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข

 


รองคณบดีฝ่ายบริหารอาจารย์ดำรงศักดิ์ อรัญกูล

 


รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาอาจารย์มนตรี แสงสุริยันต์

 


รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤษณ์ ชูเรือง