คณะผู้บริหาร


รักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 


รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข

 


รองคณบดีฝ่ายบริหาร


อาจารย์ดำรงศักดิ์ อรัญกูล

 


รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา


อาจารย์มนตรี แสงสุริยันต์