ปรัชญา

สร้างคนให้มีองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์เพื่อรับใช้สังคมและนำไปสู่การพัฒนาประเทศ

วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร์ให้มีความรู้ด้านวิชาชีพ มีความสามารถในการเป็นวิศวกร มีคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกร โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตรงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
  2. วิจัยและพัฒนางานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ พัฒนา ต่อยอด และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการวิศวกรรมศาสตร์ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคม
  3. บริการวิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ พัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมในท้องถิ่น ภูมิภาคและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง