ชำระโดยยื่นใบแจ้งการชำระเงิน

1. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร ที่เมนู พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร
2. นำใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร ที่พิมพ์ออกจากระบบ นำไปยื่นชำระเงินที่เคาเตอร์รับบริการ ธนารคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
3. นำใบแจ้งการชำระเงินส่วนของผู้สมัคร ที่ได้รับคืนจากธนาคาร เก็บไว้กับตัวผู้สมัคร