เอกสารประกอบการสมัคร

(ให้ถือเอกสารประกอบการรับสมัครมาในวัน สอบสัมภาษณ์)

1.  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำ  ขนาด  1  นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  6  เดือน จำนวน  1  รูป

2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน  1  ฉบับ

3.  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1  ฉบับ

4.  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)  จำนวน  1  ฉบับ

5.  สำเนาใบเสร็จการชำระเงินค่าสมัคร จำนวน  1  ฉบับ

6.  เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษา

    6.1  ระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ. 1)  จำนวน  1 ฉบับ

           ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่  ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ.1)  5 ภาคเรียน  นับตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เทอม 1 หรือเทียบเท่า  

           ผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว  ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ.1)  6  ภาคเรียน  นับตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

    6.2  ใบรับรองผลการศึกษา  (ปพ.7)  จำนวน  1 ฉบับ

หมายเหตุ  :

                      1.  เอกสารทุกฉบับ  จะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

                      2.  เก็บสำเนาใบเสร็จการชำระเงินค่าสมัคร  

                      3.  เมื่อชำระค่าสมัครและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้ว  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์จะขอรับคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

                      4.  กรณีที่ผู้สมัครนำเอกสารเท็จมาประกอบการสมัคร หรือแสดงการอย่างใดอย่างหนึ่ง   ที่เป็นเท็จ หากมหาวิทยาลัยนครพนมตรวจพบในภายหลัง จะต้องถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษา 

                      5.  ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ได้เพียง 1 คณะ/สาขาวิชาเท่านั้น