คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. คุณสมบัติทั่วไป

    1.1  ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาเว้นแต่เป็นความผิดโดยประมาท/หรือผิดฐานลหุโทษ

    1.2  เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

    1.3  มีความประพฤติดีไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาเพราะผิดวินัย

    1.4  คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรกำหนดขึ้นเพื่อความเหมาะสมตามระบบและวิธีการเรียนของหลักสูตร

2. คุณสมบัติเฉพาะ

    2.1  ระดับปริญญาตรี  (เทียบโอน)  

           เป็นบุคคลที่กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษา  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2  (ปวส. 2)  หรือเทียบเท่า

    2.2  ระดับปริญญาตรี  4 ปี  

           เป็นบุคคลที่กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3  (ปวช.3)  หรือเทียบเท่า