อ.ดร.กานต์ มูลศรี

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

ประวัติการศึกษา
วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ
 • Supply Chain and Logistics
 • Scheduling problem
 • Operation Research and Optimization
 • Simulation
ติดต่อ

e-mail: k.moonsri@npu.ac.th

พรฑิตา ถามะพันธ์

อ.พรฑิตา ถามะพันธ์

อาจารย์ประจำสาขา

ประวัติการศึกษา

วศ.ม. (วิศวกรรมขนส่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความเชี่ยวชาญ
 • Logistics and Transportation
 • Traffic Signal Control
 • Statistical in Transportation
 • Transportation Safety and Traffic management
ติดต่อ

e-mail: porntita@npu.ac.th

อ.ดร.วทัญญา นามบุรี

อาจารย์ประจำสาขา

ประวัติการศึกษา

วศ.ด. (วิศวกรรมขนส่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วศ.ม. (วิศวกรรมขนส่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความเชี่ยวชาญ
 • Logistics and Transportation
 • Statistical in Transportation
 • Urban planning
 • Transportation Safety and Traffic management
ติดต่อ

e-mail: nambulee.w@gmail.com

ธนิสรา บุตรสิงขรณ์

อ.ธนิสรา บุตรสิงขรณ์

อาจารย์ประจำสาขา

ประวัติการศึกษา

วศ.ม. (วิศวกรรมขนส่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความเชี่ยวชาญ
 • Supply Chain and Logistics Management
ติดต่อ

e-mail: palm_t21@hotmail.com

อ.เมธาวุฒิ สีหามาตย์

อาจารย์ประจำสาขา

ประวัติการศึกษา

วศ.ม. (วิศวกรรมขนส่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความเชี่ยวชาญ
 • Statistical modelling
 • Transport modelling
 • Logistics simulation modelling
 • Transport and Urban Planning
 • Geographic information system
ติดต่อ

e-mail: maytarvut@npu.ac.th