ธนิสรา บุตรสิงขรณ์

อ.ธนิสรา บุตรสิงขรณ์

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

ประวัติการศึกษา

วศ.ม.(วิศวกรรมขนส่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความเชี่ยวชาญ
  • Supply Chain and Logistics Management
ติดต่อ

e-mail: palm_t21@hotmail.com

พรฑิตา ถามะพันธ์

อ.พรฑิตา ถามะพันธ์

อาจารย์ประจำสาขา

ประวัติการศึกษา

วศ.ม. (วิศวกรรมขนส่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความเชี่ยวชาญ
  • Logistics and Transportation
  • Traffic Signal Control
  • Statistical in Transportation
  • Transportation Safety and Traffic management
ติดต่อ

e-mail: porntita@npu.ac.th

อ.วทัญญา นามบุรี

อาจารย์ประจำสาขา

ประวัติการศึกษา

วศ.ม. (วิศวกรรมขนส่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความเชี่ยวชาญ
  • Logistics and Transportation
  • Statistical in Transportation
  • Urban planning
  • Transportation Safety and Traffic management
ติดต่อ

e-mail: nambulee.w@gmail.com