ประวัติความเป็นมา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ตั้งอยู่ ณ อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ เลขที่ 214 หมู่ 12 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม  เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนมที่ดำเนินการจัดตั้งตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2556 – 2559 มีฐานะเทียบเท่าคณะโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 17(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548  จัดตั้งเพื่อจัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์เป็นการเฉพาะ ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม ในระยะที่ 2 พ.ศ. 2556 – 2560 ปัจจุบันมีการเปิดสอนจำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)

เดิมนั้นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการอยู่ภายใต้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 -2559  ทั้งนี้การดำเนินการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นการดำเนินการที่สนับสนุนและสอดคล้องกับความต้องการเพิ่มสัดส่วนการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 ให้บรรลุเป้าหมาย เป็นการเตรียมบุคคลากรอาชีพวิศวกรเพื่อรองรับกับการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2559 และรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดนครพนม