รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์ดำรงศักดิ์ อรัญกูล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์มนตรี แสงสุริยันต์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา

ผศ.ดร.คมกฤษณ์ ชูเรือง

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา