รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ดร.ณัฐชญา เขตกระโทก

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.วรมิญช์ พันธุรัตน์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา