รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิภัทร ศรีสุข

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ดร.วรมิญช์ พันธุรัตน์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา