73482814_960141617686530_1630795401504227328_n

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับมอบเกียรติบัตรเยาวชนจิตอาสา หน่วยงานภาครัฐ ทำความดี เนื่องในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2562

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประกอบด้วย สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ Logistics Engineering NPU และ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Computer Engineering NPU ...

IMG_7223

โครงการค่ายวิศวกรรมศาสตร์ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยเหล่าคณาจารย์ กล่าวต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม และจังหวัดใกล้เคียง  จำนวน 1 ...

IMG_6404

ครบรอบ 3 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562  เวลา 07.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 3 ปี โดยมี รศ.ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทีมบริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับแขกผู้เข้าร่วมงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนพงษ์ วันจั ...

IMG_6269

โครงการส่งเสริมการผลิตถ่านไบโอชาร์(ถ่านชีวภาพ) เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครพนม

วันที่ 24 กันยายน 2562 นายวราเดช แสงบุญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ผสมผสานท่าค้อ   ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เ ...

IMG_4786

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม สอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562

วันนี้ (11 มิถุนายน 2562)  คณะวิศวกรรมศาสต์ มหาวิทยาลัยนครพนม สอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน นำโดย ดร.นาถ สุขศีล หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาภรณ์ ...

IMG_4563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562

วันนี้ (6 มิถุนายน 2562) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 300 ที่นั่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม งานรับเข้านักศึกษาและงานกิจกรรมนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีกา ...

IMG_4394

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร จากคณะกรรมการที่ได้รับการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  โดยมี ร ...

ประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตร วศ.บ คอมพิวเตอร์_๑๙๐๖๐๓_0026

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร จากคณะกรรมการที่ได้รับการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  โดยมี รศ.ดร.อธิคม ฤกษ์บุตร ...