IMG_4786

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม สอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562

วันนี้ (11 มิถุนายน 2562)  คณะวิศวกรรมศาสต์ มหาวิทยาลัยนครพนม สอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน นำโดย ดร.นาถ สุขศีล หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาภรณ์ ...

IMG_4563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562

วันนี้ (6 มิถุนายน 2562) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 300 ที่นั่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม งานรับเข้านักศึกษาและงานกิจกรรมนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีกา ...

IMG_4394

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร จากคณะกรรมการที่ได้รับการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  โดยมี ร ...

ประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตร วศ.บ คอมพิวเตอร์_๑๙๐๖๐๓_0026

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร จากคณะกรรมการที่ได้รับการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  โดยมี รศ.ดร.อธิคม ฤกษ์บุตร ...

IMG_4226

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร สาขาวิศวกรรมโยธา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร จากคณะกรรมการที่ได้รับการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  โดยมี รศ.ดร.อธิคม ฤกษ์บุตร รองอธิ ...

IMG_4087

สภาวิศวกรตรวจรับรองหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะ วิศกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการรับรองปริญญาที่สา ...

รูปวันรับทุน 15-16_๑๙๐๕๒๒_0001

บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 2 ทุน

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมต้อนรับ บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ ...

IMG_3746

อธิการบดี มนพ.ถ่ายทอดนโยบายการปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัยนครพนม

  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เหล่าคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดประชุมการถ่ายทอดนโยบายการปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัยนครพ ...