IMG_9240

แสดงความยินดีกับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการเเละการจัดการ เข้ารับเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลเรียนดี

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องพนมเมธี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิภัทร ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยนางสาวรุจาภา นันทโพธิ์เดช อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการเเละการจัดการ และ นางสาวทาริการ อินทรี นักศึกษา ปี 4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตหการฯ ที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดีจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในครั้งนี้ ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มอบช้อ ดอกไม้ เเสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเหรียญรางวัลเรียนดี 
ประจำปี 2564

IMG_9200

คณะวิศวกรรมศาสตร์ตรวจATKเชิงรุก เตรียมพร้อมกลับมาเปิดการเรียนการสอน On-site

วันนี้ 7 มีนาคม พ.ศ.2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเมืองนครพนม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาราชควาย ตรวจเชิงรุก ด้วยชุดตรวจ ATK แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา จำนวน 100 คน เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ก่อนเปิดดำเนินการเรียนการสอน On-site โดยมีผลการตรวจออกมาเป็นลบทั้งหมด ภายใต้มาตรการหลักปฎิบัติของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการอุดมศึกษา เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้โปรแกรม UG NX ในส่วน Process Simulation (Technomatic)

ขอรียนเชิญ อาจารย์ และนักศึกษา
เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้โปรแกรม UG NX ในส่วน Process Simulation (Technomatic) ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น1 อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

อาจารย์คมสัน

ขอแสดงความยินดี กับผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยเเพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีแก่
อาจารย์คมสันต์ วงศ์กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ในฐาน Scopus ระดับ Q 3  

IMG_9080

สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เข้าตรวจความพร้อมสถานศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019


วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิภัทร ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่กรมการปกครองนครพนม ซึ่งนำโดย นายสมชาย แสนลัง สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และนายจักรพล เที่ยงภักดิ์ นายภานุวัฒน์ อิ่นแก้วถา ปลัดอำเภอเมืองนครพนม ในการเข้ามาตรวจเยี่ยมชมความพร้อมของสถานศึกษาในการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งทาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการนำเสนอข้อมูล และแนวทางการปฏิบัติในด้านการเรียนการสอน รวมไปถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด และจัดเตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่เพื่อรองรับการเรียนการสอนแบบออน ไซต์ โดยทางคณะสาธารณสุขได้เข้าตรวจตามอาคารเรียน ห้องเรียน และอาคารศูนย์เรียนรวมต่างๆ เป็นต้น 

IMG_8347

ขอแสดงความยินดี…บัณฑิตใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ทุกท่าน


วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดพิธีเชิดชูเกียรติบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดทำซุ้ม ร่วมแสดงความยินดีให้กับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน ณ บริเวณสวนหย่อมป้ายเกียร์ อาคาร
เรียนวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

capture-20210709-134223

โครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ โรงเรียนบ้านหนองเทา อำเภอท่าอุเทน และ สำนักสงฆ์อรัญวิเวก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

การบริการวิชาการเป็นหนึ่งในภาระกิจหลักที่สำคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตามปรัชญาและบริบทของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมี การสำรวจความต้องการของ ชุมชนตามสภาพเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม และนำผลการสำรวจมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคมให้ตรงตามความต้องการของชุมชนทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงไดจัดทําโครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 โดย บูรณาการความรู้ทางด้านวิศวกรรม มา ใชเปนแนวทางการบริการวิชาการให มี
ความสอดคลองกับวัตถุประสงคของคณะและมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งส่งเสริมให้ นักศึกษาสามารถนำความรู้จากรายวิชาในการแก้ปัญหาซึ่งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีการเรียนการสอนในหลากหลายรายวิชา นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการ บริการที่ ตอบสนองความต้องการของสังคม อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างทักษะจากประสบการณ์และช่ วยเหลือชุมชนอีกด้วย