IMG_8347

ขอแสดงความยินดี…บัณฑิตใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ทุกท่าน


วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดพิธีเชิดชูเกียรติบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดทำซุ้ม ร่วมแสดงความยินดีให้กับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน ณ บริเวณสวนหย่อมป้ายเกียร์ อาคาร
เรียนวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

capture-20210709-134223

โครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ โรงเรียนบ้านหนองเทา อำเภอท่าอุเทน และ สำนักสงฆ์อรัญวิเวก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

การบริการวิชาการเป็นหนึ่งในภาระกิจหลักที่สำคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตามปรัชญาและบริบทของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมี การสำรวจความต้องการของ ชุมชนตามสภาพเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม และนำผลการสำรวจมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคมให้ตรงตามความต้องการของชุมชนทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงไดจัดทําโครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 โดย บูรณาการความรู้ทางด้านวิศวกรรม มา ใชเปนแนวทางการบริการวิชาการให มี
ความสอดคลองกับวัตถุประสงคของคณะและมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งส่งเสริมให้ นักศึกษาสามารถนำความรู้จากรายวิชาในการแก้ปัญหาซึ่งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีการเรียนการสอนในหลากหลายรายวิชา นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการ บริการที่ ตอบสนองความต้องการของสังคม อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างทักษะจากประสบการณ์และช่ วยเหลือชุมชนอีกด้วย

กลึง

ประกาศ วิชาปฏิบัติการวิศวกรรมโรงงาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 เรื่อง จัดกลุ่มนักศึกษา

แจ้งถึงนักศึกษาชั้นปีที่1 ทุกคน วิชาปฏิบัติการโรงงาน นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อเเละกลุ่มเรียนได้ตามเอกสารที่เเนบมาพร้อมนี้

187051090_2904145959902365_2432210148018683831_n

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (KM) เรื่อง การคิดต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตร

หลิน 3

คณะทำงาน อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าต้นเเบบผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทำงาน อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าต้นเเบบผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นเเบบ จำนวนเงิน 100,000 บาท นำโดย นายคมศักดิ์ หารไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะและนักศึกษาที่ร่วมโครงการ ได้นำเสนอผลงานและรายงานความก้าวหน้าของเครื่องทอผ้าแบบไม้ และเเลกเปลี่ยนความคิดเพื่อพัฒนาเครื่องทอผ้าให้ได้ตามมาตรฐานและตอบโจทย์กับความต้องการของชุมชน

IMG_4725

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัยนครพนม ลงนาม MOU พัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรร่วมกับ รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 10:30 น. โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ การพัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีนายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนา ประสานตรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และนายพัฒน์ธวัตร์ เอี่ยมสม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายแพทย์โกศล วราอัศวปติ ผู้อำนวนการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์  นายแพทย์กิตติเชษฐ์ ธีรกุลพงศ์เวช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหว้า และ ผอ.สิริพร พุทธิพรโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ซึ่งมีคณาจารย์ ของมหาวิยาลัยนครพนม บุคลากรของโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชั้น1 อาคารผู้ป่วยในจิตเวชและสารเสพติด (อาคาร5ชั้น) โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์  

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์
ได้สร้างสรรค์ผลงานวิชาการงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่หลากหลายมิติตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม อาทิ นวัตกรรมด้านการบริการสาธารณสุข การดำเนินงานของแพทย์และพยาบาล เช่น การพัฒนาต้นแบบโปรแกรมและอุปกรณ์ติดตามผู้ป่วยด้วยสัญญาณไร้สาย ตู้ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid19) ตู้จ่ายยาอัตโนมัติ (Autonomic Medicine Care) หน้ากากแรงดันบวก การออกแบบข้อเข่าเทียมที่มีขนาดเหมาะสมกับกายวิภาคของคนไทย เครื่องส่องไฟแอลอีดีอัฉริยะสำหรับรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด เป็นต้น

iEECON 05-03-63_๒๐๐๓๑๘_0059

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2020 8th International Electrical Engineering Congress (iEECON 2020)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2020 8th International Electrical Engineering Congress (iEECON 2020) ร่วมกับสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) ในระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่เเกรนด์วิว โดยงานดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อให้นักวิชาการจากทั้งประเทศไทย เกาหลี ญี่ปุ่น จีน อินเดีย กลุ่มประเทศอาเซียน มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนในการนำเสนอผลงานวิจัยที่ก้าวหน้าทางด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมการผลิตในยุคดิจิทัล รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่เข้มแข็งในอนาคต

IMG_9861

ผู้เเทนสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น (KOSEN) เดินทางพบปะ ผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนม

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมต้อนรับ Professor Kuniaki YAJIMA จาก National Institute of Technology, Sendai College. เพื่อหารือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษาและการพัฒนากิจกรรมทางวิชาการร่วมกันในอนาคต พร้อมทั้งเยี่ยมชมคณะ วิทยาลัยต่างๆ ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563