หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ภาษาไทย ชื่อเต็ม:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

ชื่อย่อ:

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม:

Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)

ชื่อย่อ:

B.Eng. (Electrical Engineering)

ข้อมูลหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

33

หน่วยกิต

กลุ่มภาษา

15

หน่วยกิต

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6

หน่วยกิต

กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

6

หน่วยกิต

กลุ่มสหศาสตร์

6

หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

109

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐาน

53

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะ

57

หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

รวม

148

หน่วยกิต