แจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่งานทะเบียน ด่วนที่สุด

แจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มาติดต่อพี่เจน งานทะเบียน ชั้น 5  ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2560

นายคมสัน  กองแก้ว นายสราวุธ  พรหมจอม นางสาวณริสสา  สำรองพันธ์ นายกฤษฎา  วงษาโคตร
นายวรวิช  ศรีบัวบาล นายชลธิศ  กาญจนะ นายภคพล  สุนีย์ นายทรงพล  ราชชมภู
นายสุรศักดิ์  สารสังข์ นายจิรพันธ์  ทันพานิชย์ นายเพชรรัตน์  สีหาราช นางสาวพัชริดา  โสภี
นางสาวนรากร  เสนศรี นายกิตติศักดิ์  อิ่มเต็ม นายวีระศักดิ์  บุญกาญจน์  
นางสาวดารุณี  แก้วพิกุล นายธวัชชัย  สีวันนา นายมนตรี  ว่องไว  
นายอรรถพล  ประลอบพันธ์ นายวัฒนา  ดีวงษ์ นายวีระพงษ์  วงษ์แก้ว  
นายคัมภีร์  ยืนยั่ง นายจักรพงศ์  เทพวงศ์ษา นางสาวรังสิมา  มณีสม  

 

Tags: No tags

Comments are closed.