แนวปฏิบัติที่ดีในการวิจัย และการผลิตบัณฑิต

แนวปฏิบัติที่ดีในการวิจัย

1. หาหัวข้อวิจัยจากรายวิชาที่ทำการสอน เพื่อให้อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่ได้ทำการสอน นอกจากนั้นยังเป็นการบูรณางานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน โดยเลือกข้อหัวจากบทเรียนที่สำคัญมาประยุกต์สร้าวหัวข้อวิจัย
2. ทำความร่วมมือกับอาจารย์หรือบุคคลภายนอกในการสร้างเคลือข่ายงานวิจัยให้มีความเข้มแข็ง และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในการทำวิจัยข้ามมหาวิทยาลัย โดยเริ่มต้นให้ทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยศึกษาด้วย เพราะเคยทำงานร่วมกันมาก่อนจะทำให้สามารถทำงานวิจัยได้ง่ายขึ้น
3. การทำวิจัยข้ามศาสตร์ โดยให้อาจารย์แต่ละสาขาร่วมกันทำวิจัย เพื่อเป็นการพัฒนาหาองค์ความรู้ใหม่ๆ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับอาจารย์ในคณะ และเป็นการช่วยสร้างบรรยากาศการทำวิจัย
แนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตบัณฑิต

1. ให้แรงบันดาลใจนักศึกษาก่อนเริ่มการเรียนการสอนในแต่ละวิชา เพื่อให้นักศึกษามีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการเรียนมากขึ้น
2. สรุปภาพรวมของรายวิชาที่จะดำเนินการเรียนการสอนให้นักศึกษาเขียนใจ เพื่อช่วยให้ระหว่างเรียนสามารถทำการเชื่อมโยงเนื้อหาในแต่ละส่วนเข้าด้วยกันได้
3. ให้นักศึกษาทำงานที่เน้นการลงมือปฏิบัติมากขึ้น เช่น เน้นการใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรที่มีอยู่ เน้นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ต้องใช้ในการทำงานจริง เป็นต้น
4. ให้นักศึกษาทำการลงมือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงทั้งในสถานประกอบการณ์ต่าง ๆ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีและความรู้ที่เรียนในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้แบบใหม่ให้กับนักศึกษา เป็นการเรียนรู้แบบ Active Learning

Tags: No tags

Comments are closed.