มนพ. จัดพิธีลงนามในสัญญารับทุนการศึกษา ระดับ ปวส. ทุนสนับสนุนโดย BJC

มนพ. จัดพิธีลงนามในสัญญารับทุนการศึกษา ระดับ ปวส. ทุนสนับสนุนโดย BJC

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. ณ ห้องกันเกรา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม  ภูมิพันธุ์ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญารับทุนการศึกษา และกล่าวให้โอวาท แก่นักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งในโอกาสนี้ ได้มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา กับ Thailand 4.0 จาก รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ  สิระธนกุล รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เพื่อให้นักศึกษาและผู้ปกครองได้มีความรู้ความเข้าใจที่ดีต่อการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา และให้นักศึกษาได้นำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการเรียนต่อไป

 

โครงการทุนการศึกษาฯ ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนโดย บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) โดยจะมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ในปีการศึกษา 2560 ถึง 2561 จำนวน 300 ทุน ใน 3 สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรสาขาวิชาการไฟฟ้า หลักสูตรสาขาเทคนิคการผลิต และสาขาการจัดการธุรกิจการค้าปลีก ซึ่งในปีนี้ มีนักศึกษาได้รับมอบทุนการศึกษา ในหลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า จำนวน 19 ทุน แบ่งออกเป็น วิทยาลัยธาตุพนม จำนวน 9 คน และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม จำนวน 10 คน และจะมอบทุนการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 จำนวน 281 ทุน (นักศึกษาไทย 271 ทุน และนักศึกษาเวียดนาม จำนวน 10 ทุน)

 

Tags: No tags

Comments are closed.