ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ชาญวิช  สุวรรณพงศ์ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2559
ชื่อเรื่อง การพัฒนารั้วเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเพื่อติดตามและเฝ้าระวังโคเนื้อ แบบปล่อยฝูงในพื้นที่โล่งขนาดใหญ่
Title The Development of a Wireless Sensor Network Fence for Tracking and Monitoring Beef Cattle in a Free Ranch in a Large Open Space

ไฟล์ข่าว : Abstract Full Paper

Tags: No tags

Comments are closed.