ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อคณะ/วิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือกการจัดตั้งชมรมภายใต้ชื่อ NPU Young Entrepreneurs Club ประจำปีงบประมาณ 2560

ตามที่มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการจัดตั้งชมรม ภายใต้ชื่อ NPU Young Entrepreneurs Club ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ และ Startup Club ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก “คณะวิศวกรรมศาสตร์” เป็นหนึ่งในผู้ผ่านการคัดเลือก ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560

 

ไฟล์ข่าว : ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อคณะ/วิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือกการจัดตั้งชมรมภายใต้ชื่อ NPU Young Entrepreneurs Club ประจำปีงบประมาณ 2560

Tags: No tags

Comments are closed.