ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 3)

เพื่อเป็นการกระจายโอกาสและเป็นทางเลือกในการตัดสินใจเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย นครพนม จึงเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศิลปศาสตร บัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร บัญชีบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต” และหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต โดยมีรายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม: ไฟล์ประกาศ

 

Tags: No tags

Comments are closed.