IMG_6913

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนประเมินสมรรถนะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย

วันนี้ 10 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม300 ที่นั่ง อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต บุญขาว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้บรรยายในหัวข้อ ” ทบทวนความรู้พื้นฐานสำหรับการสอบภาษาอังกฤษ” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการทำข้อสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาให้ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ และสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Tags: No tags

Comments are closed.