S__13926455

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ดังนี้
อาจารย์กฤชณัท รวมบุญ สาขาวิชาภาษาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565

Tags: No tags

Comments are closed.