ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่ และแม่บ้าน โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่เเนบมาพร้อมนี้

Tags: No tags

Comments are closed.