ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ “การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต ประจำปีงบประมาณ 2560”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย(สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ “การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต ประจำปีงบประมาณ 2560”

ข้อมูลเพิ่มเติม: ไฟล์ข่าว

Tags: No tags

Comments are closed.