IMG_9432

กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่ 234-237 ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้นช่างเชื่อม ช่างปูน ช่างไม้

(13-17 มิถุนายน 2565) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิภัทร ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะบุคลากรของกองร้อยตำรวจตระเวนชายเเดน 234-237 จำนวน 40 นาย โดยมี พันตำรวจเอก สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 23 กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้นช่างเชื่อม ช่างปูน และช่างไม้ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความสามารถในด้านช่างเชื่อม ช่างปูน และช่างไม้ ให้เกิดทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ให้บรรจุวัตถุประสงค์ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และได้มีพิธีการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในโครงการฯ เพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไป

Tags: No tags

Comments are closed.