ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รหัสตำแหน่ง 00101 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Tags: No tags

Comments are closed.