ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อมารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว

Tags: No tags

Comments are closed.