capture-20210709-134223

โครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ โรงเรียนบ้านหนองเทา อำเภอท่าอุเทน และ สำนักสงฆ์อรัญวิเวก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

การบริการวิชาการเป็นหนึ่งในภาระกิจหลักที่สำคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตามปรัชญาและบริบทของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมี การสำรวจความต้องการของ ชุมชนตามสภาพเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม และนำผลการสำรวจมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคมให้ตรงตามความต้องการของชุมชนทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงไดจัดทําโครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 โดย บูรณาการความรู้ทางด้านวิศวกรรม มา ใชเปนแนวทางการบริการวิชาการให มี
ความสอดคลองกับวัตถุประสงคของคณะและมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งส่งเสริมให้ นักศึกษาสามารถนำความรู้จากรายวิชาในการแก้ปัญหาซึ่งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีการเรียนการสอนในหลากหลายรายวิชา นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการ บริการที่ ตอบสนองความต้องการของสังคม อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างทักษะจากประสบการณ์และช่ วยเหลือชุมชนอีกด้วย

Tags: No tags

Comments are closed.