IMG_4725

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัยนครพนม ลงนาม MOU พัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรร่วมกับ รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 10:30 น. โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ การพัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีนายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนา ประสานตรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และนายพัฒน์ธวัตร์ เอี่ยมสม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายแพทย์โกศล วราอัศวปติ ผู้อำนวนการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์  นายแพทย์กิตติเชษฐ์ ธีรกุลพงศ์เวช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหว้า และ ผอ.สิริพร พุทธิพรโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ซึ่งมีคณาจารย์ ของมหาวิยาลัยนครพนม บุคลากรของโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชั้น1 อาคารผู้ป่วยในจิตเวชและสารเสพติด (อาคาร5ชั้น) โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์  

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์
ได้สร้างสรรค์ผลงานวิชาการงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่หลากหลายมิติตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม อาทิ นวัตกรรมด้านการบริการสาธารณสุข การดำเนินงานของแพทย์และพยาบาล เช่น การพัฒนาต้นแบบโปรแกรมและอุปกรณ์ติดตามผู้ป่วยด้วยสัญญาณไร้สาย ตู้ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid19) ตู้จ่ายยาอัตโนมัติ (Autonomic Medicine Care) หน้ากากแรงดันบวก การออกแบบข้อเข่าเทียมที่มีขนาดเหมาะสมกับกายวิภาคของคนไทย เครื่องส่องไฟแอลอีดีอัฉริยะสำหรับรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด เป็นต้น

Tags: No tags

Comments are closed.