ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์       

เรื่อง ทุนการศึกษาให้เปล่า (วันไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมภูกระแต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยในวันดังกล่าวจะมีพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น
มีจิตอาสาเสียสละเพื่อส่วนรวม และมอบทุนสำหรับนักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมจึงได้กำหนดคุณสมบัติและขั้นตอนในการรับสมัครขอรับทุนให้เปล่า (วันไหว้ครู) ดังไฟล์เอกสารเเนบนี้

Tags: No tags

Comments are closed.