82221

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาทุกท่านร่วมโครงการ “บรูณาการด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้เข้ากับภาคอุตสาหกรรมยุค 4.0”

่โครงการบูรณาการเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัย เกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับภาคอุตสาหกรรมยุค 4.0 โดยมีความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2562
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

Tags: No tags

Comments are closed.