สภาวิศวกรตรวจรับรองหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

สภาวิศวกร รับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ตามหลักปีการศึกษา 2562-2566

2562 กว.ไฟฟ้า

 

Tags: No tags

Comments are closed.