สภาวิศวกรตรวจรับรองหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

สภาวิศวกร รับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ตามหลักปีการศึกษา 2556-2560 และ ปีการศึกษา 2561-2565

2556 กว.อุตสาหการ 2561 กว.อุตสาหการ

Tags: No tags

Comments are closed.