สภาวิศวกรตรวจรับรองหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

สภาวิศวกร รับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ตามหลักปีการศึกษา 2556-2560 และ ปีการศึกษา 2561-2565

 

2556 กว.โยธา 2561 กว.โยธา

Tags: No tags

Comments are closed.