IMG_4563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562

วันนี้ (6 มิถุนายน 2562) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 300 ที่นั่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม งานรับเข้านักศึกษาและงานกิจกรรมนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562 โดยรศ.ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ และแนะนำคณะคณาจารย์ ผู้บริหารบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่อยู่ในรั่วมหาวิทยาลัย การลงทะเบียนเรียน ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา และการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยรวมถึงการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

ซึ่งในปีนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 150 คน 

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Tags: No tags

Comments are closed.