ประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตร วศ.บ คอมพิวเตอร์_๑๙๐๖๐๓_0026

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร จากคณะกรรมการที่ได้รับการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  โดยมี รศ.ดร.อธิคม ฤกษ์บุตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นประธานกรรมการประเมินหลักสูตร โดยมีคณะผู้บริหารส่วนงาน คณาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการตรวจประเมินจากคณะกรรมการฯ โดยในวันตรวจประเมินผู้รับการตรวจประเมินจะนำเสนอผลการดำเนินงานของหลักสูตร  และสัมภาษณ์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต พร้อมกับเยี่ยมชมสถานที่จัดการเรียนการสอนและจะมีการนำเสนอผลการประเมินด้วยวาจาในการประเมินครั้งต่อไป

ภาพ : ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

Tags: No tags

Comments are closed.