IMG_3746

อธิการบดี มนพ.ถ่ายทอดนโยบายการปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัยนครพนม

 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เหล่าคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดประชุมการถ่ายทอดนโยบายการปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อสร้างความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานการประชุม ครั้งนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารวิชาการ บริหารหลักสูตร โดยสามารถเอื้อให้เกิดการบูรณาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาและเกิดความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงให้ไปในทิศทางเดียวกัน

ภาพ : ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Tags: No tags

Comments are closed.